Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO – informacja obowiązkowa dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Helvetia City sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Al. Racławickie 8/30, 20-037 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734930, posiadająca NIP: 712-337-13-41, REGON: 380428172.

Administrator danych osobowych wdraża wszystkie wytyczne wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się na adres e-mail: biuro@helvetia.org.pl, lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

Podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
Dla celów marketingowych Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową lub świadczonymi usługami (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

Ponadto dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. Mogą też Państwo sprostować przechowywane przez nas swoje dane osobowe oraz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje.

Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.